Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim


O   FIRMIE

 • STATUS   PRAWNY

  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   w Drawsku Pomorskim jest jednoosobową spółką Gminy Drawsko Pomorskie,
   powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 • PRZEDMIOT   DZIAŁALNOŚCI

  • Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

   • nabywać budynki mieszkalne,

   • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

   • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,

   • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,

   • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

    • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

    • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

    • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

    • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,

    • zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli;

 • ORGANY   SPÓŁKI

  • Zgromadzeniem Wspólników dla TBS Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim jest Burmistrz Drawska Pomorskiego.
   Obecnie funkcję tę pełni mgr Zbigniew Ptak.

  • Funkcję kontrolną w Spółce pełni trzyosobowa Rada Nadzorcza, której kadencja trwa 3 lata.
   Obecny skład Rady:

   • Przewodniczący Rady - Bogdan Szymczak
   • Sekretarz Rady - Sylwia Denis
   • Członek Rady - Maria Półrolnik

  • Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
   Funkcję Prezesa Zarządu pełni mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk.

data aktualizacji strony:
30 października 2014r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8
tel. / fax:  94  36 325 58
tel. / fax:  94  36 336 97
adres e-mail: tbsdrawsko@wp.pl

REGON  330549118      NIP  253 - 00 - 08 - 660      KRS NR:  0000142849
KONTO: Bank Spółdzielczy w Drawsku Pomorskim   20 8577 1015 2607 4740 3000 0010
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 529 730,00 zł

administrator - kontakt
admin@tbs-drawskopom.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!