Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+

Przegląd instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Drawsku Pomorskim

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:33

Ogłoszenie

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie:
przeglądu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Drawsku Pomorskim

 • Przedmiot zamówienia:
  • przegląd okresowy instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 lit. c Ustawy Prawo Budowlane
   z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami w budynkach administrowanych przez TBS Spółka z o.o.:
   • budynki komunalne: 38 budynków, (348 lokali), 2 kotłownie lokalne;
   • budynki wspólnot mieszkaniowych: 97 budynków, (790 lokali).
  • przedmiot usługi obejmuje:
   • przegląd rozprowadzającej instalacji gazu w budynku za zaworem głównym;
   • przegląd wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym, użytkowym w kotłowni w budynku
    (klatki schodowe , korytarze, piwnice);
   • sprawdzenie szczelności instalacji gazu i urządzeń przy pomocy przenośnego urządzenia do wykrywania gazu;
   • sporządzenie protokołu usterek na każdy lokal i budynek;
   • sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej oddzielnie na każdy budynek i na każdy lokal;
   • inwentaryzacja kotłów gazowych c.o. o mocy powyżej 20 kW z określeniem lat użytkowania;
   • sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszanie na klatkach schodowych w budynkach.
 • Sposób przygotowania oferty:
  • ofertę należy przygotować w języku polskim;
  • oferta powinna zawierać informacje w następującej kolejności:
   • pełna nazwa firmy lub nazwisko o imię, adres oferenta, nr telefonu, nr regonu i NIP;
   • cenę jednostkową zamówienia za jeden lokal w postaci oświadczenia:
    "Zamówienie pod nazwą: Przegląd okresowy instalacji gazowej wykonam za kwotę .............. zł. (netto) + VAT (%) za jeden lokal.
 • Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
  • posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń gazowych i instalacji;
  • w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 • Termin wykonania zadania:
  • do 30 kwietnia 2012r.
 • Wymagane od oferenta dokumenty:
  • kserokopia uprawnień zgodnie z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Kryteria oceny oferty:
  • cena               - 100%.
 • Sposób naliczania oferty:
  • ceny jednostkowa za lokal obejmuje przegląd instalacji w lokalu oraz pionów i poziomów w budynku, oraz inwentaryzacja kotłów gazowych c.o. o mocy powyżej 20 kW.
 • Miejsce i termin składania ofert:
  • miejsce:
   • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
    78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sobieskiego 8, pokój nr 4 - sekretariat;
  • termin:
   • 24 lutego 2012r., do godziny 10:00.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w:
  • TBS Spółka z o.o Drawsko Pomorskie, ul. J. Sobieskiego 8, pok. nr 1;
   telefon: 94 363 25 58,   94 363 36 97.
 • Pliki do pobrania: