Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
w Drawsku Pomorskim

A- A A+
czwartek, 28 kwiecień 2016 12:10

Zapytanie ofertowe

Napisane przez

Zapytanie ofertowe:

  • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
   ul. Jana III Sobieskiego 8
   78-500 Drawsko Pomorskie.
   zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

   remont elewacji i pokrycia budynku administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim.

  • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   • docieplenie styropianem gr. 12 cm., wykonanie tynków i malowanie ścian budynku;
   • docieplenie styropianem EPS - 100 jednostronnie laminowanym gr. 15 cm stropodachu;
   • pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe;
   • wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej;
   • wykonanie czapek betonowych kominów;
   • wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w kondygnacji podziemnej;
   • okładziny schodów zewnętrznych gr. 5 cm. wykonane z betonu płukanego zbrojone.
  • Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2015r.
  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego:
   ul. J. Sobieskiego 8, Drawsko Pomorskie, pok nr 1.
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
   14 września 2015r., godzina 10:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
   ul. J. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie, pok nr 4 (sekretariat).
 • Pełny tekst ogłoszenia wraz z SIWZ
  • Pełny tekst ogłoszenia o zamówieniu - [ pobierz ]
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ pobierz ]
   • załącznik nr 1 - oferta cenowa [ pobierz ]
   • załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [ pobierz ]
   • załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [ pobierz ]
   • załącznik nr 4 - wykaz robot budowlanych [ pobierz ]
   • załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia [ pobierz ]
   • załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [ pobierz ]
   • załącznik nr 7 - wzór umowy [ pobierz ]
   • załącznik nr 8a - przedmiar robót [ pobierz ]
   • załącznik nr 8b - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [ pobierz ]
   • załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ pobierz ]
   • załącznik nr 10 - wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu części zamówienia [ pobierz ]
Czytany 3050 razy
Więcej w tej kategorii: Zawiadomienie o wyborze oferty »